Sprawy pracownicze oraz przeciwko ZUS

Sprawy pracownicze

Kancelaria posiada bardzo duże doświadczenie w sprawach pracowniczych.

Prowadzimy sprawy o nadgodziny, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za bezzasadne lub niezgodne z przepisami prawa wypowiedzenie umowy o pracę, oraz mobbing w pracy.

Pomagamy odwołać się od kar porządkowych nałożonych przez pracodawcę.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę.

Aby uniknąć kosztownego postępowania sądowego, pomagamy rozwiązywać spory pracownicze w ramach mediacji przedsądowych.

Doradzamy jak dokumentować przepracowane godziny nadliczbowe, jeżeli pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy.

Zajmujemy się prostowaniem świadectw pracy.

Działając w stałej współpracy z OPZZ Konfederacja Pracy w Provident Polska S.A. prowadzimy na terenie całej Polski sprawy o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin oraz uzyskujemy na rzecz Pracowników odszkodowania za bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę. 

W przypadku spraw o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, część wynagrodzenia pobieramy dopiero po wygraniu sprawy.

Na chwilę obecną posiadamy 100% wygranych spraw sądowych o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, co wynika między innymi z bardzo dobrego przygotowania i przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Sprawy przeciwko ZUS

Od ponad 10 lat zajmujemy się sprawami o uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury (emerytury pomostowej). Kancelaria prowadziła już ok.40 spraw pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, pracujących przy naprawie taboru szynowego i autobusowego, którzy z powodu przekształcenia Spółki nie mogli uzyskać świadectwa pracy w warunkach szczególnych oraz prawa do wcześniejszej emerytury.

Mimo braku świadectwa pracy w warunkach szczególnych pomagamy wykazać przed Sądem, że pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Pomagamy szukać dokumentacji pracowniczej, która została zniszczona przez Zakład Pracy lub zagubiona.

Doradzamy, jak wykazać przed Sądem wysokość uzyskiwanych dochodów w celu wyliczenia podstawy wymiaru emerytury, mimo braku dokumentacji płacowej.

Prowadzimy sprawy o uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego w czasie ciąży, w sytuacjach, gdy organ rentowy kwestionuje fakt świadczenia pracy lub też wysokość wynagrodzenia, która wpływa na wymiar zasiłku.

Pomagamy odwołać się w przypadku nieuznania przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Close Menu